Informacje dt. praw autorskich

Projekt budowlany/ wykonawczy rewitalizacji odcinka murów obronnych wzdłuż ul. J. Piłsudskiego w Świebodzicach.

Inwestor:   Urząd Miasta Świebodzice
   Rynek 1
   58-116 Świebodzice

Obiekt:
  Kamienny mur obronny

Działka nr:
  AM Świebodzice 1, Obręb Śródmieście 3;
  dz. nr 418/77, 417/7; Świebodzice


Projekt jest elementem procesu rewitalizacji obszaru średniowiecznych fortyfikacji miejskich w południowej części miasta (odcinek wzdłuż ul. Piłsudskiego) poprzez dydaktyczną rekonstrukcję baszty i drewnianej konstrukcji ganku bojowego, wprowadzenie nowej trasy turystycznej wzdłuż muru oraz wyjścia na poziom ganku i na górną kondygnację wieży. Opracowanie obejmuje także uporządkowanie terenu przyległego z uczytelnieniem historycznej parcelacji.

Charakterystyczne parametry obiektu:
Odcinek muru kamiennego _ szer. 0,8-1 m, wys. (łącznie z krenelażem) _ 7,34 m, dł. ~149 m;
z basztą na planie czworoboku o wym. wewnętrznych ~2,5x3 m.

wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe obiektu:
powierzchnia zabudowy ~140 m2
powierzchnia wnętrza baszty netto 25,16 m2
kubatura ~1208,5 m3
wysokość baszty do kalenicy 15,80 m